verkoop

Wij zijn Reseller van Cisco apparatuur waardoor we ook gebruik kunnen maken van de expertise van Cisco. Tevens kunnen wij gebruik maken van aanbiedingen die Cisco ons doet met betrekking op apparatuur. Dit voordeel wat wij hebben kunnen wij U weer aanbieden.

2000 problematiek

Als gebruiker van automatiseringsproducten is het voor u van groot belang te weten of de bij u in gebruik zijnde apparatuur en programmatuur producten millenium-bestendig zijn, d.w.z. of deze producten problemen kunnen veroorzaken op het moment van de eeuwwisseling en bij de verwerking van het jaar 2000 als schrikkeljaar. Om hierover meer zekerheid te verkrijgen is het dringend aan te bevelen uw apparatuur en progrogrammatuur te onderwerpen aam een onderzoek dat tot meer inzicht leidt in de eventueel te verwachten problemen.

Gnet vertegenwoordigt Cisco in deze. Wij hebben geen invloed op de specificaties van de door Gnet in het verleden geleverde of in de toekomst te leveren ICT-producten. U zult dan ook begrijpen dat wij ter zake geen millenniumgaranties kunnen afgeven. Het is mogelijk dat een product zelf millenniumcompliant is. Daarnaast is het mogelijk dat een ICT-product allerlei aanpassingen of upgrades heeft ondergaan of juist niet heeft ondergaan, waardoor het niet eenvoudig te beoordelen is of zich Y2K-problemen zullen voordoen. Dit geeft neteen de noodzaak aan van het houden van millenniumtests in uw eigen organisatie.

Tenslotte adviseren wij u om een noodplan in uw onderneming te implementeren zodat uw meest kritische bedrijfsprocessen zijn gewaarborgd. Het kan immers zo zijn dat u er weliswaar klaar voor bent, maar uw externe omgeving niet. Met een dergelijk noodplan kunt u mogelijke problemen voorkomen en eventuele schade zo veel mogelijk beperken .

Vanzelfsprekend is Gnet in een vroeg stadium gestart met een intern project om haar eigen bedrijfsprocessen aan een kritisch onderzoek te onderwerpen. Dit heeft geresulteerd in een plan van aanpak om die bedrijfsprocessen die niet compliant waren, compliant te maken. Naar verwachting zullen alle brijfsprocessen in het tweede kwartaal van 1999 gereed zijn voor de overgang naar het nieuwe millennium.

Onze aanpak richt zich eveneens op de bedrijfsprocessen van onze toeleveranciers en andere handelspartners die een belangrijke rol vervullen voor Gnet. Dit heeft geresulteerd in een risio analyse en een evaluatie van de conformiteit met het millennium teneinde onze bedrijfscontinuiteit te waarborgen. Dit proces en de plannen voor de bedrijfscontinuiteit zullen ook tijdens dit en het komende jaar verder worden ontwikkeld om voorbereid te zijn op eventuele problemen.

Overigens benadrukken wij dat deze mededelingen geen erkenning van enige aansprakelijkheid en/of garatieverplichting van onze zijde inhouden.

Onze medewerkers zijn Cisco gecertificeerd op algemeen en ontwerp gebied. Waardoor wij in staat zijn een netwerk op te leveren wat volledig aan uw wensen voldoet.
Gnet, Het vierkant 16, 1852 RA Heiloo
Phone 0725118151 
email g-net@g-net.nl